Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ผู้บังคับบัญชา

 

argaiv1146


                                                                               Thanee

พลเรือตรี ธานี    ผุดผาด  

                                                                   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

                                                                                              

                                             4250                        10551

                                                        นาวาเอก จงกล     มีสวัสดิ์                                    นาวาเอก ภิญโญ     โตเลี้ยง

                            รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )       รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

  10552 

นาวาเอก ธัชพงศ์       บุษบง

 เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 

                                       10259                                   12259

                                             นาวาเอก อนันท์   สุราวรรณ์                                                      นาวาเอก ณัฐเกียรติ์   มนขุนทด

                     รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )            รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

            5250                      4250

              นาวาเอก อิทธิพัทธ์   กวินเฟื่องฟูกุล                          นาวาเอก สุริยัน   สำราญใจ                                นาวาเอก จงกล    มีสวัสดิ์

                     ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                                          หัวหน้ากองสนับสนุน                      ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

            หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

                      11259          13259 

                นาวาเอก บรรพต    หงษ์พงษ์                                 นาวาโท ชาญชัย    จันอ้วน                              นาวาเอก ณรงค์   นุสุวรรณ

                 รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                             รองหัวหน้ากองสนับสนุน                    รองผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

          หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ


Last Updated (Friday, 18 April 2014 05:48)