ผู้บังคับบัญชา
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ผู้บังคับบัญชา

 

argaiv1085


                                                                                 Pinyo

พลเรือตรี ภิญโญ  โตเลี้ยง  

                                                                   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

                                                                                              

                                             Kowit                        Touchpong

                                                      นาวาเอก โกวิท    อินทร์พรหม                                 นาวาเอก ธัชพงศ์      บุษบง

                            รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )       รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

  Sompasong 

 นาวาเอก สมประสงค์  วิศลดิลกพันธ์ 

 เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 

                                       Yothin                                   BG

                                               นาวาเอก โยธิน     อารีเอื้อ                                             

                            รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )            รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

            5250                      Kowit

              นาวาเอก อิทธิพัทธ์   กวินเฟื่องฟูกุล                          นาวาเอก สุริยัน   สำราญใจ                                นาวาเอก โกวิท  อินทร์พรหม

                     ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                                          หัวหน้ากองสนับสนุน                      ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

            หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

           Kongkeat           11259          13259 

                  นาวาโท ก้องเกียรติ   นาทวงศ์                             นาวาโท ชาญชัย    จันอ้วน                              นาวาเอก ณรงค์   นุสุวรรณ

         รักษาราชการ รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                    รองหัวหน้ากองสนับสนุน                 รองผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

          หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ


Last Updated (Thursday, 25 February 2016 05:17)