Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ผู้บังคับบัญชา

 

argaiv1855


                                                                               Yut

พลเรือตรี ยุจ   พิจิตรชุมพล  

                                                                   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

                                                                                              

                                             10551                        Kowit

                                                        นาวาเอก ภิญโญ    โตเลี้ยง                                  นาวาเอก โกวิท     อินทร์พรหม

                            รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )       รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

  10552 

 นาวาเอก ธัชพงศ์       บุษบง

 เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 

                                       Kongkait                                   9250

                                            นาวาเอก เกียรติก้อง     ปานทอง                                            นาวาเอก บรรพต    นิธิณัฐอาภาศิริ 

                           รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๑ )            รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ( ๒ )

            5250                      10551

              นาวาเอก อิทธิพัทธ์   กวินเฟื่องฟูกุล                          นาวาเอก สุริยัน   สำราญใจ                                นาวาเอก ภิญโญ    โตเลี้ยง

                     ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                                          หัวหน้ากองสนับสนุน                      ผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

            หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

           Yothin           11259          13259 

                    นาวาเอก โยธิน    อารีเอื้อ                                    นาวาโท ชาญชัย    จันอ้วน                                 นาวาเอก ณรงค์   นุสุวรรณ

                    รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1                             รองหัวหน้ากองสนับสนุน                 รองผู้บังคับการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

          หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ                หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ


Last Updated (Tuesday, 07 October 2014 09:14)