เรื่องง่าย ๆ ในการจัดทำ Check List ของกระบวนการหลัก