อดีตผูบังคับบัญชา
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา

frameok

         2500 - 2502    :   เรือเอก วิศนุ   ปราบศากุน      :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ                        

argaiv1494

           2502 - 2504   :    เรือเอก เสถียร  รังคสิริ           :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2504 - 2505   :   เรือเอก เกษม   รุจาคม            :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2505 - 2508   :   เรือเอก สมชาย  ฉวีวัฒน์         :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2508 - 2510   :   เรือเอก ประพันธ์  รักษ์แก้ว       :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2510 - 2512   :   เรือเอก วิรัช  ขนิษฐานนท์        :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร. 

           2512 - 2514   :   เรือเอก อุดม  สาตราวุธ            :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2514 - 2516   :   นาวาตรี เทอดศักดิ์  กรานเลิศ   :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2516 - 2518   :   นาวาตรี เทอดศักดิ์  กรานเลิศ : หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำจู่โจม แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2518 - 2520   :   นาวาตรี อุดมพร  สมพงษ์       : หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำจู่โจม แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร. 

           2520 - 2521   :   นาวาตรี เทอดศักดิ์  กรานเลิศ   :   หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.                 

           2521 - 2524   :    นาวาตรี สุพจน์  คงศิริ             :   หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.                 

           2524 - 2530   :   นาวาโท  นคร  อรัญยะนาค       :   หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.                

           2530 - 2533   :   นาวาโท ธงชัย  ใจเย็น             :   หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.                 

           2533 - 2534   :   นาวาโท ลิขิต  เจริญทรัพย์        :   หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.                 

           2534 - 2538   :   นาวาเอก นคร อรัญยะนาค        :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2538 - 2539   :   นาวาเอก ธงชัย ใจเย็น             :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2539 - 2540   :   นาวาเอก ลิขิต เจริญทรัพย์        :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2540 - 2541   :   นาวาเอก ธงชัย ใจเย็น             :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2541 - 2542   :   นาวาเอก ลิขิต เจริญทรัพย์        :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2542 - 2546   :   นาวาเอก วินัย กล่อมอินทร์        :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2546 - 2550   :   นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง          :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2550 - 2551   :   นาวาเอก อาภากร อยู่คงแก้ว     :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2551 - 2552   :   นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง          :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2552 - 2552   :   พลเรือตรี ลิขิต เจริญทรัพย์        :   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2552 - 2553   :   พลเรือตรี ธงชัย ใจเย็น              :   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 

           2553 - 2557   :  พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์         :   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

          2557 - 2557   :  พลเรือตรี ธานี ผุดผาด               :   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

          2557 - 2558   :  พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล           :   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

          2558 - 2560   :  พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง            :   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ


Last Updated (Wednesday, 04 October 2017 09:15)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017