อดีตผูบังคับบัญชา
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา

frameok

         2500 - 2502    :   เรือเอก วิศนุ   ปราบศากุน      :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ                        

argaiv1494

           2502 - 2504   :    เรือเอก เสถียร  รังคสิริ           :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2504 - 2505   :   เรือเอก เกษม   รุจาคม            :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2505 - 2508   :   เรือเอก สมชาย  ฉวีวัฒน์         :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2508 - 2510   :   เรือเอก ประพันธ์  รักษ์แก้ว       :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2510 - 2512   :   เรือเอก วิรัช  ขนิษฐานนท์        :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร. 

           2512 - 2514   :   เรือเอก อุดม  สาตราวุธ            :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2514 - 2516   :   นาวาตรี เทอดศักดิ์  กรานเลิศ   :   หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำ แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2516 - 2518   :   นาวาตรี เทอดศักดิ์  กรานเลิศ : หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำจู่โจม แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.

           2518 - 2520   :   นาวาตรี อุดมพร  สมพงษ์       : หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำจู่โจม แผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร. 

           2520 - 2521   :   นาวาตรี เทอดศักดิ์  กรานเลิศ   :   หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.                 

           2521 - 2524   :    นาวาตรี สุพจน์  คงศิริ             :   หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.                 

           2524 - 2530   :   นาวาโท  นคร  อรัญยะนาค       :   หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.                

           2530 - 2533   :   นาวาโท ธงชัย  ใจเย็น             :   หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.                 

           2533 - 2534   :   นาวาโท ลิขิต  เจริญทรัพย์        :   หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานชายฝั่ง กองฝึกปฏิบัติการ กฝร.                 

           2534 - 2538   :   นาวาเอก นคร อรัญยะนาค        :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2538 - 2539   :   นาวาเอก ธงชัย ใจเย็น             :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2539 - 2540   :   นาวาเอก ลิขิต เจริญทรัพย์        :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2540 - 2541   :   นาวาเอก ธงชัย ใจเย็น             :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2541 - 2542   :   นาวาเอก ลิขิต เจริญทรัพย์        :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2542 - 2546   :   นาวาเอก วินัย กล่อมอินทร์        :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2546 - 2550   :   นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง          :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2550 - 2551   :   นาวาเอก อาภากร อยู่คงแก้ว     :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2551 - 2552   :   นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง          :   ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2552 - 2552   :   พลเรือตรี ลิขิต เจริญทรัพย์        :   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

           2552 - 2553   :   พลเรือตรี ธงชัย ใจเย็น              :   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 

           2553 - 2557   :  พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์         :   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

          2557 - 2557   :  พลเรือตรี ธานี ผุดผาด               :   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

          2557 - 2558   :  พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล           :   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ


Last Updated (Tuesday, 06 October 2015 08:13)