สนามยิงปืนหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
Please update your Flash Player to view content.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย


argaiv1494

GUN


ความเป็นมา
               พื้นที่บริเวณหมู่บ้านหนองกระจง เป็นที่ราชพัสดุ กองทัพเรือเป็นหน่วยใช้ประโยชน์  กำหนดให้เป็นพื้นที่ฝึกของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และกองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน   ด้วยมีราษฎรบุกรุกเต็มทั้งพื้นที่ ทั้งเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และเพื่อทำการเกษตร ทำให้การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการฝึกในอดีตไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มที่ โดยมีสภาพดังภาพ
   
1

                      เมื่อปี ๒๕๕๑ กองทัพเรือ ได้กรุณาอนุมัติให้ หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่หนองกระจง  โดยอนุมัติให้หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ชื่อหน่วยขณะนั้น)    ใช้พื้นที่หนองกระจง  เนื้อที่ ๔๓๐-๑-๙๒ ไร่  เป็นสนามฝึกการสงครามพิเศษทางเรือ  ส่วนที่กองทัพเรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากการบุกรุกของราษฎรดังกล่าว   ได้คืนให้กรมธนารักษ์   โดยธนารักษ์จังหวัด ได้ให้ราษฎรเช่าใช้ประโยชน์พื้นที่    เมื่อมีการแบ่งแนวเขตกันอย่างชัดเจน  ได้มีการหารือและกำหนดข้อตกลงกันระหว่าง  นสร.  ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎรที่บุกรุกพื้นที่  โดยราษฎรที่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใช้ประโยชน์ของ นสร.กร. จะต้องย้ายออก  สำหรับพืชผลทางการเกษตร เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ   จะไม่อนุญาตให้เข้ามาเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้อีก  และจะต้องไม่มีการบุกรุกซ้ำ  กับมีการกั้นแบ่งแนวเขตอย่างชัดเจน ด้วยการสร้างแนวรั้ว และจัดทำถนนโดยรอบ

                      ในการใช้ประโยชน์พื้นที่  นสร. มีความประสงค์จะใช้พื้นที่เพื่อเป็นสนามฝึกการสงครามพิเศษทางเรือ  ประกอบด้วย สนามฝึกยิงอาวุธ   สนามฝึกวัตถุระเบิดและการทำลาย  สนามฝึกส่งทางอากาศ     สนามฝึกแผนที่เข็มทิศ   และขุดอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์   โดยมีผังแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังภาพ

map001

                    เพื่อเป็นการแสดงความจำเป็นเร่งด่วนจริงในการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ ประกอบกับ นสร. ไม่มีสนามยิงปืนทราบระยะของหน่วยเอง  เพื่อการฝึกพลซุ่มยิง  กับไม่มีสนามฝึกยิงเครื่องยิงลูกระเบิด สนามฝึกขว้างระเบิด  สนามฝึกวัตถุระเบิดและการทำลาย   ได้ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเป็นสนามฝึก   จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับสนามฝึกยิงปืนทราบระยะ  ความยาวสนาม  ๘๐๐ เมตร  สนามฝึกยิงเครื่องยิงลูกระเบิด ความยาวสนาม ๓๕๐ เมตร  สนามฝึกขว้างระเบิด ความยาวสนาม  ๕๐ เมตร และสนามฝึกวัตถุระเบิดและการทำลาย    

                    ในการสร้างสนามยิงปืนทราบระยะนั้น   เนื่องจากแนวเป้าเป็นเขาลูกเสม็ด  ซึ่งค่อนข้างสูง และลาดเอียงลงมายังแนวยิง   ส่วนแนวยิงเป็นเนิน   ในการจัดทำสนามได้ใช้กล้อง  Theodolite   ซึ่งเป็นกล้องที่ใช้ในงานรังวัด  เพื่อการวัดระดับ  ใช้งานร่วมกับกล้องวัดระยะ LEICA  Vector IV  เพื่อการวัดระยะ  จึงได้ระยะและระดับที่แน่นอน   ส่งผลให้  แนวยิง ๑๐๐ เมตร  ยิงในมุมราบไปยังแนวเป้า ๑๐๐ เมตร  แนวยิง ๒๐๐  ยิงในมุมราบไปยังแนวเป้า ๒๐๐ เมตร  แนวยิง ๔๐๐ ยิงในมุมราบไปยังแนวเป้า ๔๐๐ เมตร แนวยิง ๖๐๐ ยิงในมุมราบไปยังแนวเป้า ๖๐๐ เมตร และแนวยิง ๘๐๐ ยิงในมุมราบไปยังแนวเป้า ๘๐๐ เมตร  สามารถใช้ฝึกยิงลงในลักษณะยิงในมุมก้ม และยิงขึ้นในลักษณะมุมเงยได้ เช่นแนวยิง ๘๐๐ ยิงมุมก้มระยะ ๔๐๐ เมตร ไปยังแนวเป้า ๔๐๐ เมตร เป็นต้น   นอกจากนี้สนามฝึกยิงปืนทราบระยะเป็นพื้นที่โล่ง  มีกระแสลมพัดผ่านตามฤดูกาล  ทำให้สามารถฝึกในสภาวะที่มีลมพัดได้เป็นอย่างดี   โดยมีแนวคิดการออกแบบสนาม ดังภาพ

3

                     ภายหลังที่จัดทำในโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จ มีการจัดการแข่งขันยิงปืนการกุศลเพื่อหารายได้ในการปรับปรุงพัฒนาสนาม  ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบริษัท ห้าง ร้าน และผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ     ส่งผลให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ   โดยได้จัดทำในลักษณะกึ่งถาวร  ประกอบด้วย หลังคาที่แนวยิง ๑๐๐ , ๒๐๐ , ๔๐๐ และ ๖๐๐ เมตร    สำนักงานสนาม   ที่เก็บขอบ   อาคารบริการ และที่จอดรถ    จากการดำเนินการโดยต่อเนื่อง     ส่งผลให้สนามฝึกยิงปืนทราบระยะของ    นสร.กร.   ถือเป็นสนามฝึกยิงปืนไรเฟิลที่สวยที่สุด    ดีที่สุดในภูมิภาค 

                      ในวันที่ ๔ ต.ค.๕๒  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทร  กิตติคุณ  ได้เสด็จฯ ทรงปืนเป็นการส่วนพระองค์  ณ สนามยิงปืนทราบระยะ นสร.   ยังความปลาบปลื้มให้ข้าราชการ ทหาร เป็นอย่างยิ่ง   แต่ด้วยถนนทางเข้าสนามยิงปืนเป็นถนนลูกรัง  ส่งผลให้ไม่สะดวก ไม่เรียบร้อยในการรับเสด็จฯ  อบจ.ชลบุรี  ได้กรุณาจัดจ้างเอกชนดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าสนามยิงปืน  ระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร  โดยถนนหลักระยะทาง ประมาณ ๙๐๐ เมตร มีความกว้าง ๙ เมตร และถนนรองภายในสนามยิงปืน ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร มีความกว้าง ๔ เมตร 

                      ในปัจจุบัน ได้มีการสร้างสนามยิงปืนพก ปืนกลมือ ปืนเล็กสั้น หรือปืนลูกซอง ขึ้นมาอีกหนึ่งสนามในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน  เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย  ไม่ต้องใช้สนามเดียวกันกับสนามยิงปืนทราบระยะ  ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีความยากลำบาก

                      นอกจาการปรับปรุงพัฒนาสนามยิงปืน และสนามฝึกดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ความที่สนามฝึกมีพื้นที่ค่อนข้างมาก   ด้วยความร่วมมือของข้าราชการ  ทหาร ได้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  โดยได้ปลูกต้นสักมงคล (ต้นสักสายพันธุ์เดียวกันกับต้นสักที่ใช้ทำเสาชิงช้า) จำนวน ๖๐๙ ต้น  ในวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๓  และมีการปลูกต้นพยุง  จำนวน  ๘๐๐ ต้น  ต้นมะฮอกกานี ต้นตะเคียนทอง ต้นประดู่ ต้นยางนา และอื่นๆ อีกจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐ ต้น  นอกจากนี้  ได้ขอรับการสนับสนุน  กระบือ และโค จากกรมสวัสดิการทหารเรือ   โดยได้รับการสนับสนุนโค จำนวน ๔ ตัว และกระบือ จำนวน ๘ ตัว  เพื่อนำมาเลี้ยงในพื้นที่เพื่อกินหญ้า และจะได้นำปุ๋ยมูลสัตว์ไปใช้ในศูนย์การเรียนรู้ต่อไป  

  7

แนวเป้า จากแนวยิง 600 เมตร


8 

แนวยิงและสำนักงานสนาม

 


GUN

    www.1000yards.net


Last Updated (Monday, 10 January 2011 06:52)

 
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017